کاسپین وب با توجه به سوابق کاری مدیران و پرسنل و همچنین پروژه های انجام شده موفق به کسب گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک گردید.